Klasszikus tanítások – A gyógyulásról

A gyógyulásról

A legtöbb ember nem akar beteg lenni. Mindannyian Isten-adta mód irtózunk a betegségektől, a haláltól, és amikor betegek vagyunk újra gyógyultak szeretnénk lenni. Nem Isten akarata szerint való, ha valaki beteg. Ő nem helyez senkire sem betegséget, és bár az idők során ez sokszor nem így volt, ma már bizonyosan nem akar bennünket betegnek látni. Vizsgáljuk meg ezt először!

***

Az Ószövetségi időkben Isten megígérte, hogy ha az izraeliták megtartják a Mózesi törvényeket, akkor elveszi minden betegségüket és nem is helyez rájuk semmilyent.(1) Azt is meghagyta nekik, hogy ha nem tartják meg a törvényeket, átok sújtja őket- és sújtotta is. Az átkok egyike a mindenféle betegség, ragály és pestis.(2) Amikor Jézus meghalt értünk a keresztfán, mindezen átkokat elvette, magára vette.(3) Nagyon fontos, hogy ezt világosan lássuk!

***

Isten nagyon jól tudja, hogy a betegség soha sem áldás. Isten maga sohasem beteg. Jézus sem volt sohasem beteg, és földi szolgálatakor a betegséget ellenségként kezelte. Az evangéliumokban tizenhét alkalommal találunk olyan feljegyzést, ahol Jézus minden beteget meggyógyított. További negyvenhét feljegyzésben olvashatjuk, hogy egy vagy két embert gyógyított meg.(4) Jézus soha nem tagadta meg a gyógyítást senkitől sem, függetlenül a betegség okától és milyenségétől.

***

Az Apostolok Cselekedeteiben Péter szava szerint „A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindenkit, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.”(5) Péter felismerte, hogy az ördög sanyargatta ezeket az embereket nem pedig Isten. Jézus azért jött, hogy lerontsa az ördög műveit, (6) és ennek egyik módja a betegek meggyógyítása volt. Ahogy egyszer és mindenkorra rendezte a bűn problémáját, ugyanúgy rendezte a betegségek, nyavalyák és ragályok problémáját is a kereszten.(7)

***

Ezzel nem azt mondjuk, hogy mivel Jézus rendezte a betegségek dolgát, azért a keresztények nem betegednek meg. Néha megbetegszenek, csakúgy mint ahogy bűnt is követnek el, mindannak ellenére, hogy bűneik bocsánatot nyertek. Mindazonáltal, ez nem Isten akarata, és amikor megbetegszünk Isten rendelkezésünkre bocsátja a gyógyulás eszközeit és annak lehetőségét. Az Újszövetségben a gyógyulás elfogadásának számos módjával találkozunk. Jakab levele szerint ha valaki beteg, hívassa a gyülekezet elöljáróit, hogy imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó ima üdvére lesz a betegnek.(8) Isten szellemi ajándékként adja a gyógyítást a gyülekezetnek (9) is. És ahogy Jézus hatalmat adott az apostoloknak az evangélium hirdetésére, démonok kiűzésére, és a betegek gyógyítására, ugyanúgy felkeni a mai hívőket is ugyan erre a feladatra (10).

Ha hívő keresztény vagy, akkor neked is hatalmad van a betegek gyógyítására – de tudnod kell a helyes módját. Mint ahogy az a legtöbb dologgal lenni szokott – ha rosszul csinálunk valamit, akkor rossz eredményre is jutunk. Néhány alkalmazandó alapszabályt említünk most meg:-

***

 • A gyógyulásba vetet hitünknek helyesnek kell lennie. Mint ahogy azt korábban tárgyaltuk, Jézus minden betegséget meggyógyított a keresztfán.(7) Nos, ha meggyógyultunk, akkor nem kell Istent újra kérnünk, hogy gyógyítson meg bennünket, hiszen már megtette! Mindössze a gyógyultságnak kell testünkben megnyilvánulni. Ez legalább olyan különbség mint pl. „úgy akarni 10 millió forintot, hogy nincs, vagy úgy, hogy az a bankszámlánkon van, csak azt kell tudni, miként kell kivenni a bankból!”
 • Az Ige megvilágítása alapján tudjuk, hogy meggyógyultunk. Nem helyes az a gondolkodás, hogy Isten néha gyógyít, néha nem. Ha ebben hiszünk, akkor nincs hitünk abban, hogy Isten meggyógyítja az adott személyt, mert akkor talán ez azon alkalmak egyike, amikor Isten nem gyógyít. Ha egy adott esetben nem tapasztalunk gyógyulás megnyilvánulást, akkor ez nem azért van, mert Isten nem gyógyított, hanem azért, mert a megnyilvánulást nem értük még el az illető testében. Később látni fogjuk, hogy miért történhet ilyesmi.
 • Ha Isten mindenkit meggyógyított a kereszten akkor nem kellene így imádkozni: „ Ha ez az akaratod Uram , kérlek gyógyítsd meg „X”.-et! ” Nos, mindig Isten akarata szerinti, hogy „X” meggyógyuljon. Csakúgy, mint, hogy mindig akarata szerinti a bűnök bocsánata.(11)
 • Teljesen hittel kell vallanunk, hogy Isten mindig gyógyít! Intellektuális egyetértés nem elegendő! Szívbéli meggyőződésre van szükség. Ennek elérésének egyik útja a gyógyításhoz kapcsolódó igehelyek feletti elmélkedés. (lsd. igehelyeket a 7. lábjegyzetben)
 • Hitünket nem szabad, hogy hitetlenség ellensúlyozza. Lehet, hogy mindkettő együttesen van jelen adott időben,(12) és ha így van, akkor a gyógyulás nem nyilvánul meg. Az ördögtől megszállott fiú esetén a tanítványok, bár hitték, hogy tudnak gyógyítani és korábban sok embert meg is gyógyítottak, ezt a démont nem tudták kiűzni hitetlenségük jelenléte miatt(14). Az imádkozó, az imát kérő vagy akár a környezetükben levők hitetlensége hátráltathatja, sőt meg is akadályozhatja a gyógyulás megnyilvánulását. Még maga Jézus sem tudott sok csodát tenni akkor, amikor ilyen hitetlenség volt jelen a környezetében.(15) Amikor észrevette, hogy hitetlen emberek veszik körül, akkor ez ellen lépéseket tett. (16)

***

Meg lehet szabadulni a hitetlenségtől.

Ez helyes tanítással és az igazság befogadásával érhető el, (annak a területnek a rendezésével, ahol a helytelen tanítás következtében vagy Jézus mindenkit meggyógyító áldozatának figyelmen kívül helyezése miatt a hitetlenség belépett) vagy imával és böjttel (17), azon a területen „dolgozva”, ahol a hitetlenség belépett érzékszerveink által, ellentétben az Ige tanításával.

Isten Igéje örökké igaz(18), és ha valóban hiszünk benne, (sebei által gyógyultál meg) jobban, mint abban amit érzékelünk (pl. a kezem el van törve), akkor a fizikai világnak azonosságba kell kerülnie a szellemi, Isten Igéjében rögzített örökké való igazsággal. Ezzel a „mechanizmussal” lehet azt a szellemi valóságot – miszerint Jézus a kereszten meggyógyított bennünket- áthozni a fizikai tartományba.  Az ilyen ima hatására a példában korábban említett törött kezünk azonnal vagy esetleg a normál gyógyulási folyamatnak tekintett periódus előtt sokkal hamarabb lesz újra egészséges.

 • Jézus arra tanította a tanítványait, hogy közvetlenül a bajhoz, a problémához szóljanak.(19)

Eszerint ne imádkozunk így: „Kérlek, Atyám, gyógyítsd meg X törött kezét!” Helyezzük rá a kezünket a törött karra és így imádkozunk: „Kar, Jézus nevében gyógyulj meg!” (vagy ehhez hasonló módon). Szólhatunk a saját bajainkhoz csakúgy, mint ahogyan imádkozunk másokéért. Talán különös imának hangzik, de Jézus így imádkozott(20), és az apostolok is hasonlóképp tettek(21). Nekünk is fog működni!

***

Amikor megvizsgáljuk Jézus és az apostolok gyógyításait, azt tapasztaljuk, hogy a hit és a tettek együttesen voltak jelen. (Jakab a levelében nagyon világosan emlékeztet arra, hogy a hit tettek nélkül halott.(22) Nos, a sorvadt kezű ember esetekor azt olvashatjuk, hogy Jézus így szólt: ”Nyújtsd ki a kezedet!”(23) és amikor az ember kinyújtotta a karját az meggyógyult. A gyógyuláskor jelenlévő hitet tettekkel kell alátámasztani, megtámogatni ahhoz, hogy a gyógyulás megnyilvánuljon.

***

Csak néhány alapelvet említettünk, amit fontos, hogy értsünk és alkalmazzuk, ha látni szeretnénk az emberek gyógyulását.  Teljesebb megértéshez ajánljuk az alábbi anyagainkat.

És még valami:

Andrew kiadott egy könyvecskét „Isten azt akarja, hogy egészséges légy” címmel (magyarul is elérhető a könyv és a hangoskönyv is) és egy 4 kazetta/CD-s albumot ugyanilyen címmel.

Megrendelhető interneten, telefonon, email -ben vagy  levélben:

Andrew Wommack Ministries Magyarország (www.awme.hu), 9173 Győrladamér, Szent István út 4/B. Fsz.;

+36 30 4749631; email: hungary@awme.net

 

 1. 5. Mózes 7,9.11.15
 2. 5. Mózes 28,15. 59-61
 3. Gal 3,13
 4. Lsd. Andrew könyvecskéjét „ God wants you Well” címmel
 5. Csel 10,38
 6. 1Ján 3:8
 7. Iz 53,4-5;Mt. 8:17;Zsolt103,2-3; 1Pét 2:24
 8. Jak 5,14-15
 9. I Kor 12,9
 10. Lk 9,1-3; Mt 10,1; Mk 16, 15-18 Jn ;14,12
 11.  I Ján 2,2
 12. Mk 9,24
 13. Mt. 17,14-21, Mk 9,17-29, Lk 9, 37-42
 14. Mt 17,20
 15. Mt 13,58; Mk 6, 5-6
 16. Mt 9, 24-25;Lk 8,54; Mk8,23
 17. Mt 17,21
 18. Jn 6,68; Jn 17,17
 19. Mt 17,20; Mk 11,22-24; Lk17,6
 20. Mk 3,5; Mk 9,25
 21. Csel 3,6; Csel 9,40
 22. Jak 2,20
 23. Mt12,13

Vélemény, hozzászólás?