2017. júniusi hírlevél – Helyezd a szívedbe Isten Igéjét!

Kedves Barátom!

Miért kellett Jézusnak emberként eljönnie a földre, hogy megváltson minket? Ha pedig így kellett lennie, akkor Isten miért várt négyezer évet, mielőtt elküldte? Ezek fontos kérdések, és a Biblia nagyszerű válaszok ad rájuk. Csak sokan nem vesszük a fáradságot, hogy meg is keressük.

Az Úr már azelőtt tudta, hogy meg kell majd váltania az embert, mielőtt még megteremtette volna. Valójában már a világ megalapítása óta volt terve az ember megváltására (Jelenések 13,8).

Ádám és Éva bűnbeesése után azonban Isten nem „tölthette ki” csak úgy a dicsőségét, hogy megváltsa őket. Nem volt ilyen egyszerű. Üdvtervének megvalósítása érdekében Istennek kellett egy ember, aki együttműködik vele. Miért? Azért, mert az emberiségnek uralmat adott a föld felett:

Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton.
1Mózes 1,26
Az egek az ÚR egei, de a földet az ember fiainak adta.
Zsoltárok 115,16

Ez talán új információt jelent a számodra, de amikor Isten tekintélyt és uralmat adott az embernek, akkor fogta a hatalmát, a föld feletti uralkodói jogát, és átadta a földi embereknek. Isten a saját szavai által szó szerint korlátozta Önmagát. Meg kellett volna szegnie, hogy az embertől függetlenül kezdjen cselekedni a földön. Legtöbben nehezen hiszik ezt el, mert nem engedik, hogy a Biblia felülírja, amit hisznek. Ez azonban megmagyarázza, miért tartott Istennek ilyen sokáig, hogy elküldje Jézust. Azelőtt csak kimondott dolgokat, és azok azonnal megtörténtek. Miután átadta hatalmát az embernek, el kell érnie, hogy az ember az Ő Igéjét szólja. Négyezer évbe telt olyanokat találnia, akik engedelmeskednek neki annyira, hogy mindent megprófétáljanak a Messiásról. Egy bizonyos értelemben kölcsönvette az ember tekintélyét, hogy Jézust előszólítsa a látható világba! 

Ugyanúgy, ahogy egyszer Isten a hatalma által létrehívta a dolgokat, most az embernek kellett Jézus előszólítania a látható világba!

„Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő Fiát” – jelenti ki a Galata 4,4. Ha tanulmányozod, látni fogod, hogy ez azt jelenti: a megfelelő pillanatban. Jézus nem léphetett volna színre hamarabb, mivel még nem hangzott el az összes prófétai kinyilatkoztatás.

Például prófétálni kellett arról, hogy Jézus szűztől fog születni. Ez létfontosságú volt, mert Jézusnak nem csupán jó embernek kellett lennie. Ő a testben megjelent Isten volt, vagyis Isten-ember.

A Lukács 1,34-35-ben ezt olvashatjuk:

Mária pedig azt mondta az angyalnak: Hogyan lehetséges ez, hiszen én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt: A Szent Szellem száll reád, és a Magasságos ereje árnyékol be téged, azért a születendőt is szentnek hívják, az Isten Fiának.

Szerintem a következő történt: Az angyal lényegében azt mondta Máriának, hogy minden  ige, amit emberek százai mondtak ki az előző négyezer év során, benne fogan meg. Az 1Péter 1,23 így szól: „nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Istennek élő és maradandó igéje által.”

Ebben az igében a mag fordítású görög szó a spóra, ami rokon értelmű a sperma szóval, vagyis a férfi magjára utal. Jézus szűztől való születése minden tekintetben teljesen természetes volt egyetlen kivétellel: nem a férfi magjából származott, hanem Isten Igéjének magjából. Az Ige testté lett! Minden, amit Jézusról prófétáltak, spóra, vagyis mag lett.

Hiszem, hogy Isten – akár ténylegesen, akár szimbolikusan – egy szellemi méhet helyezett belénk. Vennünk kell természetfeletti szavait és elmélkednünk kell rajtuk, míg meg nem fogannak, míg a szívünkbe nem kerülnek. Akkor e szavakat előszólíthatjuk a látható világba. Isten terve olyan mértékben fog megvalósulni itt a földön, amilyen mértékben engedelmeskedünk és szóljuk igéit a szívünkből. Erről beszélt Jézus a Márk 11,22-23-ban:

Jézus így válaszolt: Higgyetek Istenben! Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: „Kelj fel, és vesd magad a tengerbe!”, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg is adatik az.

Isten Igéje élő (Zsidó levél 4,12)! Igéje élet és egészség az egész testednek (Példabeszédek 4,20-22). Elküldte Igéjét, hogy meggyógyítson és megszabadítson a pusztulástól (Zsoltárok 107,20) stb. Akik a szívükbe helyezik Igéjét, meg fogják tapasztalni, amiben hisznek és amit szólnak. Ez csodálatos!

Amit itt írtam, csak egy töredéke a The Word Became Flesh (Az Ige testté lett) című tanításomnak. Amikor az egyik Gospel Truth szemináriumon tanítottam, Jamie és sok munkatársam azt mondta, hogy ebben a témában ez a legjobb, amit hallottak tőlem. A sorozat CD és DVD formátumban, illetve a God’s Spoken Word (Isten kimondott Igéje) című csomag részeként kapható angol nyelven.

Áldott vagy!

Andrew és Jamie

Vélemény, hozzászólás?